Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Rechtmatigheidsverantwoording en In Control Statement

door integrale informatievoorziening

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen moeten vanaf 2021 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen in hun jaarstukken. Tot en met 2020 gaven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van Burgemeester en Wethouders, Gedeputeerde Staten of het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen van deze verantwoording. Dit wordt gecontroleerd door de externe accountant.

 

ICS verklaring

Een mooie stap naar meer eigenaarschap van gemeenten voor het 'in control' zijn. Ze kunnen dit nog breder trekken door zich niet te beperken tot een rechtmatigheidsverantwoording, maar een ICS (In Control Statement) te maken. Met een ICS verklaren het bestuur en management dat de interne beheersings- en controlesystemen van een gemeente adequaat en effectief zijn. Dat de gehele bedrijfsvoering bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen er geen grote onverwachte verrassingen optreden. Het gaat dan ook om borging van een diversiteit aan processen én om de competenties van de medewerkers. Veel breder dus dan 'we hebben de financiën en de rechtmatigheid onder controle'. 

 

Voor het afgeven van een Rechtmatigheidsverantwoording of In Control Statement is een integraal beeld van de interne beheersing en processen belangrijk. Veel overheidsorganisaties worstelen met dit ‘governance’ vraagstuk. Essentieel is het verkrijgen van integraal inzicht in de status van hun interne beheersing, processen, controle resultaten en de beheersing van risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van privacy (AVG) en informatieveiligheid (BIO).

 

In de Rechtmatigheidsverantwoording wordt vastgesteld dat je:

  • Inzicht hebt op werkprocessen en dat er continue verbetering plaatsvindt
  • Bevoegdheden per rol of functie duidelijk hebt beschreven
  • Grip hebt op risico’s en hoe risico’s worden beheerst

 

Versnipperde informatie

Afgelopen jaren is gebleken dat het voor veel overheidsorganisaties een uitdaging is om voor alle informatie die benodigd is een eenduidig beeld te krijgen, doordat deze informatie versnipperd is in de organisatie en is vastgelegd in verschillende documenten en bronnen. Processen, risico's, compliance, informatieveiligheid en privacy worden vaak versnipperd in de organisatie vastgelegd in verschillende documenten als Word en Excel, in aparte applicaties en control dashboards. De noodzaak om deze kritische informatie consistent en actueel houden ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording is door deze versnippering niet te realiseren.

 

Creëer een slimme integrale informatievoorziening

In control komen over deze informatie om een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven vraagt om een integraal inzicht en grip op het informatielandschap. Het informatieplatform van Mavim biedt een laagdrempelige integrale Microsoft-omgeving waar bedrijfsprocessen, governance, risico’s, compliance en onderwerpen als Informatiebeveiliging en Privacy (ISMS/PMS) overzichtelijk met elkaar in verbinding worden gebracht.

 

Dit maakt een integrale informatievoorziening mogelijk waardoor de organisatie eenvoudig van actuele en betrouwbare rapportages kan worden voorzien. Doordat alle benodigde informatie in één platform verbonden, inzichtelijk en toegankelijk is kunnen alle stakeholders, zoals het bestuur of college, van een actueel en consistent organisatiebeeld worden voorzien.

 

Krijg grip op de interne controle door het gebruik van slimme functionaliteiten in je eigen organisatie portal waar eenvoudig taken en acties worden uitgezet. Maak beheersing en bewustwording van risico’s laagdrempelig door risico’s, controls, wet- en regelgeving, processen, medewerkers en applicaties te verbinden en inzichtelijk te maken.

 

Iedere medewerker kan vanuit zijn of haar rol worden betrokken bij de informatie die hem of haar relevant is. Denk hierbij aan verschillende visualisatievormen (rapportages, BI dashboard, proces schema) om elke medewerker te betrekken bij de informatie die voor hen relevant is. Voorbeeld is dat diverse (Power BI) dashboards gegenereerd kunnen worden onder meer om KPI's doorlooptijd risico en compliance te integreren en visueel te maken. Dit helpt het bestuur aan toegankelijke informatie waar op gestuurd kan gaan worden en bijdraagt aan de besluitvorming.

 

Welke kansen biedt een platform nog meer?

Processen, risico’s, wet- en regelgeving, compliance, het staat met elkaar verbinding. Ook met applicatielandschap, informatie-architectuur en het strategisch (project) portfolio.

 

Door slimme koppelingen en import mogelijkheden met onder andere de softwarecatalogus, referentiearchitecturen zoals GEMMA, TOPdesk Assetmanagement en andere informatiebronnen bouw je stap voor stap aan een digitale kopie van de overheidsorganisatie.

 

In control statement en rechtmatigheidsverantwoording door feitelijke informatie

Intelligente Process Mining technologie stelt je in staat om proces data uit bedrijfskritische systemen te analyseren, zoals Centric systemen als Suite4sociaal domein, Key2finance, Centric leefomgeving (key2vergunningen), AFAS, Exact, Microsoft Dynamics, SAP, TOPdesk, ServiceNow, Ultimo.

 

Pas ‘Conformance checking’ toe om te duiden waar de werkelijkheid afwijkt van het afgesproken  procesmodel en voer direct verbeteringen door in de organisatie. Via de organisatie portal worden alle betrokken medewerkers automatisch op de hoogte gesteld van welke wijzigingen en verbeteringen er zijn doorgevoerd. Maak kennis met de ‘Mine – Design – Improve’ methode. Geen onderbuikgevoel, maar datagedreven inzicht.

 

Het Mavim Platform

Om in control te blijven, de actuele situatie en status van de organisatie te monitoren, verantwoording af te leggen en doelstellingen te behalen. Om een betrouwbare en wendbaar overheidsorganisatie te zijn, in een snel veranderende digitale werkomgeving, is een integrale aanpak en informatievoorziening essentieel. Mavim wordt al ruim 20 jaar door meer dan 150 overheidsorganisaties ingezet voor een betrouwbare inzichtelijke informatievoorziening.

 

 

Auteur: Wouter van den Ham

 

Bronnen:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/bmc/een-fitte-gemeente-is-in-control.14170894.lynkx
https://www.hofmeier.nl/kennis/artikelen/rechtmatigheid-2/

 

Tijdens het Congres Overheid365 komen het In Control Statement en process mining uitvoering aan bod. Mis het niet en meld je nu alvast aan om op de hoogte te blijven van het programma, de thema's en de sprekers.

TAGS

Copyright © 2022 Mavim B.V.