Overslaan en naar de inhoud gaan

Norm verantwoorde zorg

Zet de kwaliteit van goede zorg centraal

Het doel van het kwaliteitskader is door verantwoorde zorg de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is de cliënt zelf. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de zorgverlener met plezier werkt, en dat managers de zorgverleners goed ondersteunen. Maar in het kwaliteitskader staat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal. Het kwaliteitskader bestaat uit normen en metingen. Normen bepalen wat wordt verstaan onder vakbekwaam zorgen voor kwaliteit van leven. Meten creëert inzicht of verantwoorde zorg wordt geleverd en toont waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Het kwaliteitskader helpt de zorgorganisatie om verantwoorde zorg te leveren. Cruciaal is dat het kwaliteitskader een onderdeel vormt van het primaire proces, en ondersteuning biedt bij het leveren van verantwoorde zorg. Het kwaliteitskader met de normen en de metingen kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt: 

 • zorgverleners en Raden van Bestuur krijgen inzicht waar ze de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren
 • de Inspectie kan haar toezicht inrichten
 • zorgkantoren kunnen zorg op basis van kwaliteitsgegevens inkopen
 • cliënten kunnen goed geïnformeerd kiezen

Bovendien vermindert één keer meten voor alle doeleinden de administratieve lasten.

 

De normen verantwoorde zorg bieden duidelijkheid over datgene wat cliënten mogen verwachten van aanbieders in de zorg. Om de kwaliteit te verbeteren en verantwoording af te leggen over de geleverde kwaliteit is het ‘toetsingskader verantwoorde zorg’ opgesteld. Hierin is vastgelegd hoé de kwaliteit wordt getoetst en op welke punten. Ook is bepaald welke rollen management, medewerkers, cliëntenraad, Inspectie en zorgkantoren hierbij vervullen. 
 

 • Creëer inzicht in rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Leg verbanden tussen processen, protocollen en toetsingskader
 • Rapporteer vanuit één centrale bron van informatie

Whitepaper ISO

Producten worden steeds complexer en organisaties zoeken steeds meer waarborging van de kwaliteit van hun producten en diensten in certificeringen. De ISO 9001:2015 is er daar een van. Met de toename van de behoefte aan kwaliteit(waar) borging groeit ook de behoefte aan IT-oplossingen die het managen van de kwaliteit ondersteunen. Maar bieden IT-systemen ook daadwerkelijk een oplossing voor de issues die bij kwaliteitsmanagement om de hoek komen kijken? In deze whitepaper gaan we dieper in op de kenmerken van de nieuwe ISO 9001-certificering ten opzichte van de voorgaande versie, tekenen we een stappenplan voor je uit dat je als leidraad kunt gebruiken bij het verkrijgen van een ISO-certificering en laten we je zien hoe een platform als Mavim je kan helpen bij het borgen en toetsen van je kwaliteitsmanagementsysteem. 

Download whitepaper

Voordelen

Verbeterde prestaties

Verhoogde klanttevredenheid

Voldoen aan wet- en regelgeving

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. De ISO normen zijn internationaal geaccepteerde normen die aangeven waaraan een goed kwaliteits-, veiligheids- of milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Het voldoen aan deze norm biedt organisatie een aantal significante voordelen.

Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van risico's
 • streven naar een permanente verbetering van de bedrijfsprestaties

Bij het opzetten van een kwaliteits-, veiligheids- of milieumanagementsysteem volgens ISO, wordt op systematische wijze in kaart gebracht welke wet- en regelgeving van toepassing is op de organisatie en wordt dit ook actueel gehouden. Voor een goed intern toezicht is bovendien noodzakelijk om bedrijfsprocessen en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken en deze te relateren aan de geldende wet- en regelgeving.

Voordelen

 • Minder kosten en meer rendement
 • Aantoonbare kwaliteit van producten
 • Hogere klanttevredenheid
 • Organisatiedoelen aanscherpen
 • Houvast bij aansprakelijkheid
   

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2019 Mavim B.V.