Overslaan en naar de inhoud gaan

Sturen op prestaties met één integraal kwaliteitssysteem

Het PREstatiemodel ZOrg (PREZO) is een kwaliteitssysteem dat helpt te sturen op verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. In PREZO staan de prestaties die medewerkers en organisatie leveren aan de cliënt centraal. Het model sluit aan bij de Normen voor Verantwoorde Zorg en bijbehorende Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. 


PREZO biedt:
 • één integraal kwaliteitssysteem (met verbanden tussen processen, protocollen, normeringen en prestatie-indicatoren)
 • helder inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de medewerker en organisatie
 • concrete sturing- en verbeterinformatie t.a.v. prestaties
 • continue aandacht voor de optimalisatie van de kwaliteit van de zorg door geavanceerde functionaliteit die ondersteunt bij verbetervoorstellen
 • aansluiting op het landelijk beleid inzake het Kwaliteitskader
 • hulpmiddel voor het invoeren, verbeteren en borgen van de normen voor Verantwoorde zorg
 • borging van de verbetercyclus van informatie

In het systeem nemen de zorgrelatie met de cliënt en de activiteiten van de medewerkers een prominente plek in. Per prestatie voor de cliënt is concreet zichtbaar welke taken en verantwoordelijkheden bij de medewerker en bij de organisatie liggen. Voor het management levert PREZO relevante sturings- en verbeterinformatie op. Hierbij staat de sturing op prestaties, veiligheid en verantwoord ondernemen centraal.

PREZO, ontwikkeld door Perspekt, is een integraal systeem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg waarbij niet alleen de procedures en protocollen centraal staan, maar ook de resultaten voor de cliënt. Het is tevens een instrument voor bestuurders en managers om te sturen op prestaties. 

 • Creëer inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Leg verbanden tussen processen, protocollen en prestatie-indicatoren
 • Verbeter en borg de normen voor verantwoorde zorg

Whitepaper ISO

Producten worden steeds complexer en organisaties zoeken steeds meer waarborging van de kwaliteit van hun producten en diensten in certificeringen. De ISO 9001:2015 is er daar een van. Met de toename van de behoefte aan kwaliteit(waar) borging groeit ook de behoefte aan IT-oplossingen die het managen van de kwaliteit ondersteunen. Maar bieden IT-systemen ook daadwerkelijk een oplossing voor de issues die bij kwaliteitsmanagement om de hoek komen kijken? In deze whitepaper gaan we dieper in op de kenmerken van de nieuwe ISO 9001-certificering ten opzichte van de voorgaande versie, tekenen we een stappenplan voor je uit dat je als leidraad kunt gebruiken bij het verkrijgen van een ISO-certificering en laten we je zien hoe een platform als Mavim je kan helpen bij het borgen en toetsen van je kwaliteitsmanagementsysteem. 

Download whitepaper

Voordelen

Verbeterde prestaties

Verhoogde klanttevredenheid

Voldoen aan wet- en regelgeving

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. De ISO normen zijn internationaal geaccepteerde normen die aangeven waaraan een goed kwaliteits-, veiligheids- of milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Het voldoen aan deze norm biedt organisatie een aantal significante voordelen.

Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van risico's
 • streven naar een permanente verbetering van de bedrijfsprestaties

Bij het opzetten van een kwaliteits-, veiligheids- of milieumanagementsysteem volgens ISO, wordt op systematische wijze in kaart gebracht welke wet- en regelgeving van toepassing is op de organisatie en wordt dit ook actueel gehouden. Voor een goed intern toezicht is bovendien noodzakelijk om bedrijfsprocessen en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken en deze te relateren aan de geldende wet- en regelgeving.

Voordelen

 • Minder kosten en meer rendement
 • Aantoonbare kwaliteit van producten
 • Hogere klanttevredenheid
 • Organisatiedoelen aanscherpen
 • Houvast bij aansprakelijkheid
   

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- en procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen
Meer over Procesoptimalisatie & Kwaliteitsverbetering

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering

 

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Hét platform voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Copyright © 2019 Mavim B.V.