Skip to main content
Careers      Events      Blogs      Press      

Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode - FIRM

Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode - FIRM

Dé methode voor het beoordelen en beheersen van risico's

FIRM is een geïntegreerde methode die gebruikt wordt voor analyse van risico’s bij alle type instellingen die onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) vallen. FIRM is gericht op het beoordelen en beheersen van risico’s binnen onder toezicht staande instellingen. 

Mavim helpt risico’s in kaart te brengen, te verbeteren en de benodigde controle uit te voeren. Mavim biedt een praktisch overzicht dat in één oogopslag inzicht geeft in het risicobeleid en de uitvoering hiervan. Het stelt organisaties in staat om op het juiste moment de juiste vragen te stellen en actie te ondernemen indien nodig. 

 • Identificeer algemene en bedrijfsspecifieke risico’s
 • Optimaliseer het risicobeheer en de inrichting ervan
 • Stel concrete beheersmaatregelen op
 • Voer een efficiënte controle op beheersmaatregelen in
 • Rapporteer eenvoudig vanuit één centrale bron

Ontdek hoe je tot een meer geïntegreerde beheersing van je organisatie kunt komen

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

Voordelen

Identificeer risico's

Stel maatregelen op

Rapporteer vanuit één bron

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Door de invoering van de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM) wordt risicomanagement een steeds grotere uitdaging voor financiële instellingen. Niet alleen wordt de financiële positie onder de loep genomen, er wordt ook gekeken naar de wijze van organisatie - en mate van beheersing - van risico’s binnen de instellingen. Omgevingsrisico’s, operationele risico’s, uitbestedingsrisico’s en integriteitsrisico’s spelen daarbij een belangrijke rol. Voor een goede inrichting en werking van het interne risico- en controlesysteem is een integrale risicobenadering dan ook noodzakelijk.

Belangrijk binnen de FIRM is vast te stellen aan welke doelstellingen de risicoanalyse moet worden gekoppeld. Omdat de onderlinge verschillen tussen financiële instellingen door hun aard, omvang en activiteiten sterk uiteenlopen, wijken ook de ondernemingsdoelstellingen veel van elkaar af. Door het risicogebaseerd toezicht te richten op solvabiliteit, liquiditeit, organisatie en beheersing en integere bedrijfsvoering kunnen deze ondernemingsdoelstellingen meer concreet worden ingevuld. Deze vier focusgebieden vormen dan ook de pijlers van de risicoanalyse binnen FIRM. 

De pijlers zijn verdeeld in 10 risicocategorieën:

 • Matching-/renterisico
 • Marktrisico
 • Kredietrisico
 • Verzekeringstechnisch risico
 • Omgevingsrisico
 • Operationeel risico
 • Uitbestedingsrisico
 • IT-risico
 • Integriteitsrisico
 • Juridisch risico

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2022 Mavim B.V.