Skip to main content

Horizontaal Toezicht

Borging van de rechtmatigheid van declaraties

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Hierbij gaat het enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over het gepast gebruik van zorg.

Het Control framework in Mavim is hét fundament voor de eigen verantwoordelijkheid van zorgaanbieders in het kader van Horizontaal Toezicht. Dit houdt in dat afstemming waar nodig vooraf plaatsvindt, in tegenstelling tot controles achteraf. Het Control framework helpt zorgaanbieders hun financieel administratieve processen doorlopend op orde te hebben en aantoonbaar in control te zijn.

Lees hoe Mavim zorgaanbieders ondersteunt bij de implementatie van Horizontaal Toezicht en helpt om processen doorlopend op orde te hebben.

Download praktijkcase

Horizontaal Toezicht met Mavim

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij de wijze waarop zij Horizontaal Toezicht implementeren en toepassen binnen hun organisatie, biedt Mavim het ultieme instrument, het Control framework in het Mavim Platform. Dit raamwerk is het ultieme hulpmiddel voor vastleggen, onderhouden en borgen van de financiële processen, risico’s én voor het toetsen van de interne beheer omgeving. 

Mavim Control Framework:

 • Leg processen eenduidig vast
 • Meer grip op wet- en regelgeving
 • Meer samenwerking en wederzijds vertrouwen
 • Vermindering van administratieve lasten
 • Correcte registratie en declaratie door borging vanuit primaire proces

Voordelen

Meer inzicht in processen, risico's en beheersing

Meer inzicht in behandelingskosten en verbetering van stuurinformatie

Betrouwbare managementrapportages

Achtergrond

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. 

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever. Horizontaal Toezicht sluit namelijk aan op het profiel en de systemen van het ziekenhuis.

Horizontaal Toezicht betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars:

 • gezamenlijk zorgen voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven;
 • gezamenlijk invulling geven aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
 • gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid creëren over deze uitgaven naar alle ketenpartijen.

GRC: transparantie en inzicht voor iedereen

Governance, risicomanagement en compliance staan voortdurend op de agenda binnen iedere organisatie. Wat je als organisatie onderneemt, moet tenslotte voldoen aan wet- en regelgeving, normenkaders en interne richtlijnen. 

De dynamische wereld van nu vraagt om een integrale, holistische kijk op de organisatie en op risicomanagement. Deze dynamiek vergt continu veranderingen en die kunnen alleen succesvol zijn als je beschikt over een volledig beeld van de impact ervan op je organisatie. Pas dan kun je rekening houden met de risico’s en blijf je voldoen aan steeds veranderende wet- en regelgeving, normeringen en andere kaders. 

Dit betekent dat continu inzicht in de samenhang tussen mensen, systemen en processen essentieel is – met de daarbij behorende risico’s. Dit leidt tot een betere, integrale besluitvorming, op basis van algehele kennis. 

Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2020 Mavim B.V.