Overslaan en naar de inhoud gaan

Prospectieve Risico-inventarisatie SAFER

Prospectieve risicoinventarisatie en retrospectieve risicoanalyse

Cliëntveiligheid staat al enige tijd hoog op de agenda binnen de zorg en welzijn sector. Een uitermate belangrijk onderdeel hierbij is het beheren en beheersen van de risico ‘s. Zo dienen risicovolle processen nader geanalyseerd te worden om zo de risico’s in kaart te brengen en te borgen in welke mate deze risico’s werkelijk beheerst worden. Ofwel; prospectieve risicoanalyses zijn onmisbaar als het gaat om veiligheid in de zorg en welzijn. 
 

Prospectieve risico-inventarisatie
Bij prospectieve risico-inventarisatie worden risicovolle processen nader geanalyseerd en wordt bekeken welke risico’s er zijn (kans op schade) en in welke mate deze risico’s in de praktijk geborgd zijn. Er bestaan verschillende methodieken voor het uitvoeren van een prospectieve risico-inventarisatie. SAFER (Scenario Analyse Faalwijzen Effecten en Risico’s) is een methodiek waarbij - uitgaande van een specifiek proces - faalwijzen, effecten en risico’s op een eenvoudige manier in kaart worden gebracht. In een risico-inventarisatiematrix worden de risico’s vervolgens naar zwaarte gerangschikt. Uitgaande van de vier mogelijkheden voor risicobeheersing kan daarna aan de hand van deze risicotabel worden bepaald welke risico’s moeten worden geëlimineerd, beheerst, naar derden worden doorgeschoven of geaccepteerd. 

Anderszins draagt een prospectieve risicoinventarisatie ertoe bij dat een organisatie op een efficiënte manier het gewenste kwaliteitsniveau kan behalen èn behouden door faalwijzen helder in kaart te brengen. Dit biedt de organisatie de kans om risico’s, die zij loopt bij het bereiken van haar doelstellingen, te beheersen. Omdat dergelijke analyses minder bedreigend zijn – niet de oorzaken van daadwerkelijke incidenten wordt achterhaald, maar uitsluitend de mogelijke risico’s – kunnen prospectieve risicoinventarisaties een positieve invloed hebben op de veiligheidscultuur en het risicobewustzijn. 
 

Hoe kan Mavim helpen?
De procesmanagementsoftware van Mavim, Mavim, biedt zorginstellingen een solide basis bij het beheersen van hun incidenten en risico´s. Het is hèt ideale hulpmiddel voor het vastleggen van (kritische) zorgprocessen en identificeren van risico’s. Risico’s kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan de processen, technische hulpmiddelen en verantwoordelijke actoren, waardoor de oorzaken, die ten grondslag liggen aan incidenten, op objectieve wijze in kaart worden gebracht. Mavim biedt de mogelijkheid om krachtige, samenhangende en consistente rapportages te genereren op basis waarvan Incidenten en risico’skunnen worden geanalyseerd en beheersaspecten kunnen worden beoordeeld. Tevens biedt Mavim u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze volgens de SAFER methode de prospectieve risico-inventarisaties uit te voeren. Er ontstaat inzicht en overzicht. Dit helpt een betere bewustwording te bewerkstelligen en nieuwe inzichten te creëren.
 

Dé tool voor optimaal risicomanagement
 • Identificeer risico’s op eenvoudige wijze
 • Formuleer effectieve beheersmaatregelen
 • Analyseer de impact van risico’s op de procesgang
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Creëer een solide basis voor audits en controles

Whitepaper Risicomanagement

Ondernemerschap is onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. Deze risico’s zijn onvermijdelijk om doelen, die een organisatie heeft gesteld, te bereiken. Risicomanagement is dan ook van essentieel belang voor een goede bedrijfsvoering en vormt veelal de basis voor de continuïteit of de groei van een organisatie. In deze whitepaper lees je alles wat je moet weten over een goede beheersing van de risico's binnen jouw organisatie.

Wat je moet weten over een goede beheersing van de risico's binnen jouw organisatie

Download de whitepaper Risicomanagement

Voordelen

Identificeer risicos

Formuleer beheersmaatregelen

Raadpleeg vanuit één centrale bron

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

Achtergrond

Onder risico wordt de kans of de bedreiging verstaan van het optreden van een onzekere gebeurtenis en het effect dat die gebeurtenis heeft op de doelstellingen van een organisatie en op de realisatie van die doelstellingen. Indien er sprake is van een dreiging, dan wordt uitgegaan van een onzekere gebeurtenis die een negatieve invloed heeft op de realisatie van doelstellingen. Bij een kans gaat het om een positieve invloed op de doelstellingen.

Risicomanagement kan worden gedefinieerd als het identificeren, analyseren, evalueren en het op gestructureerde wijze reduceren, accepteren en monitoren van risico’s. Risicomanagement is bedoeld om risico’s beter te beheersen, door de kans van het optreden van risico’s vast te stellen, de gevolgen ervan te bepalen en de benodigde maatregelen in kaart te brengen om de gevolgen - waar mogelijk en indien wenselijk - te beperken. Dit geschiedt op basis van risicoanalyses.

Risicomanagement behelst de volgende aspecten:

 • Identificeren en beheersen van risico’s
 • Creëren van risicobewustzijn
 • Proactief omgaan met risico’s
 • Afwegen van beheersmaatregelen

Met behulp van risicomanagement worden risico’s regelmatig en met een vaste frequentie geïnventariseerd en geëvalueerd. Op deze wijze worden risico’s ‘levend gehouden’ en is er voortdurende aandacht voor de beheersing van deze risico’s.
 

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Hét platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving
Meer over Governance, Risk & Compliance

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2020 Mavim B.V.