Overslaan en naar de inhoud gaan

Mavim helpt organisaties alle informatie over strategie in relatie tot beleid, risico's en regelgeving dusdanig te verbinden en te visualiseren, dat de verbanden tussen business- en IT-gerelateerde doelen inzichtelijk worden. Dit inzicht helpt een aanpak te hanteren die gericht is op bedrijfsresultaat én op IT-management en bestuur. 

De Mavim software functioneert tevens als centrale bron voor alle bestuurs- en risicobeheerdocumentatie, helpt impactanalyses uit te voeren en compliance rapporten richting interne of externe belanghebbenden te genereren en publiceren. In plaats van statisch te rapporteren helpt Mavim risicomanagers en auditors om continu te verbeteren. Mavim ondersteunt het navolgen van de volgende normen: ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 27002 voor informatiebeveiliging, Sarbanes Oxley en de ISAE 3402 voor outsourcing. 

Ontdek hoe je tot een meer geïntegreerde beheersing van je organisatie kunt komen

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor je beantwoord.

Download de whitepaper GRC

DELA

Hoe DELA Compliance, Transformaties en Klantreizen verbetert met Mavim

Ministerie van Financien

Hoe het Ministerie van Financiën een Quick Start maakt met het ontsluiten van ITIL-processen

Unigarant

Hoe Unigarant transformeerde van een beheerste naar een bewuste bedrijfsvoering

Compliance by Design

De toename van wet- en regelgeving, vereisten van toezichthouders en de ontwikkeling van de verantwoordelijkheden van de Compliance Officer hebben de wijze waarop financiële instellingen zakendoen drastisch beïnvloed. Financiële markten, technologie en economische structuren zijn altijd al in beweging, maar de noodzaak om zich proactief aan te passen aan snel veranderende regelgeving is urgenter dan ooit. Dit vereist een Compliance by Design aanpak, gefaciliteerd door technologie die flexibel en schaalbaar is.

Meer over Compliance by Design

Achtergrond & theorie

Organisaties verkeren in toenemende mate in een dynamische omgeving en hebben te maken met een kritische instelling van stakeholders. Dit werkt een sterkere druk op de interne organisatie van ondernemingen in de hand. De organisatie moet haar interne beheersing op orde hebben. Deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan de organisatie voor wat betreft de afstemming op de omgeving, de structurering en inrichting van de organisatie, én de besturing en beheersing van de bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden van IT steeds groter.

De toepassing van GRC bevordert de integratie tussen strategie, structuur, processen en technologie. Om GRC optimaal toe te passen, is het werken vanuit een gemeenschappelijk kader noodzakelijk. Op het moment dat binnen de organisatie de samenhang wordt gezien en op pragmatische wijze wordt toegepast, ontstaat er inzicht in de meerwaarde. GRC is dan een integraal onderdeel van de processen en de cultuur van de organisatie.

Governance, risicomanagement en compliance staan voortdurend op de agenda binnen iedere organisatie. Wat je als organisatie onderneemt, moet tenslotte voldoen aan wet- en regelgeving, normenkaders en interne richtlijnen.  De dynamische wereld van nu vraagt om een integrale, holistische kijk op de organisatie en op risicomanagement. Deze dynamiek vergt continu veranderingen en die kunnen alleen succesvol zijn als je beschikt over een volledig beeld van de impact ervan op je organisatie. Pas dan kun je rekening houden met de risico’s en blijf je voldoen aan steeds veranderende wet- en regelgeving, normeringen en andere kaders.

Dit betekent dat continu inzicht in de samenhang tussen mensen, systemen en processen essentieel is – met de daarbij behorende risico’s. Dit leidt tot een betere, integrale besluitvorming, op basis van algehele kennis. 

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern.

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. 

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders. 

Hét platform voor optimaal GRC
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Creëer inzicht in de impact van risico's
  • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
  • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
  • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Copyright © 2024 Mavim B.V.